Рубрика: Без рубрики, Կենսաբանություն

Ստուգողական աշխատանք կենսաբանությունից

7րդ դասարան
1.համեմատել ջրիմուռների և մամուռների կառուցվածքը

Ջրիմուռներ

Ջրիմուռները չունեն արմատ, ցողուն և ցածրակարգ բույսեր են: Մարմինը մասնատված չի: Եվ այս հանգամանքներով ենքա հասկանում ենք, որ ջրիմուռները ցաածրակարգ բույսեր են: Ջրիմուռները լինում են երկու տեսակի՝ միաբջիջ և բազմաբջիջ: Նաև ունեն քրոմատոֆոլ:

Մամուռներ

Մամուռները խոտանման, հաճախ անցողուն համեմատաբար պարզ կազմությամբ, միամյա կամ բազմամյա բույսեր են, որոնց ասիմիլյացիոն, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքները մասնակիորեն առանձացված են։
2.համեմատել ջրիմուռների և մամուռների բազմացումը, սեռական և անսեռ

Ջրիմուռների բամացումը՝

սեռական բազմացում — Սեռական բազմացման ժամանակ միաձուլվում են երկու գամետների ցիտոպլազմաները և դրանց կորիզները։ Միաձուլման հետևանքով առաջացած զիգոտի կորիզը դիպլոիդ է։ Զիգոտը պատվում է հաստ թաղանթով, լի է պաշրային նյութերով և կարմիր գունանյութվ՝ աստաքսանտինով։ Որոշ ջրիմուռների զիգոտը ընդունակ է ծլել անմիջապես, մյուսների մոտ զիգոտի ծլումը կատարվում է որոշակի հանգստի ժամանակաշրջան անցնելուց հետո, ընդ որում այդ պրոցեն ուղեկցվում է դիպլոիդ կորիզի ռեդուկցիոն բաժանումով։

անսեռ բազմացում — Անսեռ բազմացումը իրականացվում է սպորների, զոոսպորների և ապլանտոսպորների միջոցով։ Գաղութային օրգանիզմների մոտ անսեռ բազմացման արդյունքում առաջնում է դուստր գաղութ։

վեգետատիվ բազմացում — Վեգետատիվ բազմացումը միաբջիջ ջրիմուռների մոտ կատարվում է կիսման ճանապարհով, թելանման ջրիմուռների թալոմի ֆրագմենտացիայի միջոցով, այսինքն առանձին հատվածների մասնատման, պաշարանյութով հարուստ մասնագիտացված հաստապատ բջիջների՝ ակինետների և ավելի զարգացած ջրիմուռների մոտ միաբջիջ կամ բազմաբջիջ պալարիկների միջոցով։

Մամուռների բազմացումը՝

Մամուռները բազմանում են երկու տեսակով՝ սեռական և անսեռ: Սեռական բազմացման օրգանները իգական արքեգոնիումներն ու արական անթերիդիումներն են, անսեռ բազմացմանը՝ սպորոգոնիումները։ Մամուռների զարգացման ցիկլը ուղեկցվում է հապլոիդ գամետոֆիտի վրա դիպլոիդ սպորոֆիտի առանձնացմամբ, դրա հետևանքով սեռական և անսեռ սերունդները զարգանում են միևնույն բույսի վրա։ Գամետոֆիտը, բացի սեռական բազմացումից, կատարում է վեգետատիվ ֆունկցիա (ֆոտոսինթեզ, հանքային սննդառություն և այլն)։ Սպորոֆիտն ավելի պարզ է, քան մյուս բարձրակարգ բույսերի, և երբեք ինքնուրույն օրգանիզմ չի առաջացնում։
3.պտերների կառուցվածքը և բազմացումը

Պտերների կառուցվածքը և հետաքրքիր փաստեր նրա մասին

Պտերներին, ինչպես նաև մյուս բարձրակարգ բույսերին, բնորոշ է անսեռ և սեռական  սերունդների հաջորդականությունը։ Պտերների սպորոֆիտները խոտաձև կամ ծառանման բույսեր են, աչքի են ընկնում մորֆոլոգիական և էկոլոգիական մեծ բազմազանությամբ։ Տերևները բազմաձև են՝ բազմակի կտրտվածքա-եզրավորներից մինչև ամբողջաեզրավոր, 3-6 սմ և նույնիսկ 30 սմ երկարությամբ։

Ցողունները լինում են ստորգետնյա և վերգետնյա, ուղղաձիգ ու փաթաթվող, պարզ ու ճյուղավոր, մի քանի սմ-ից մինչև 20-25 սմ երկարությամբ։ Պարզունակ պտերներին բնորոշ են համեմատաբար խոշոր, բազմաշերտ պատերով և մեծ քանակությամբ սպորներ արտադրող սպորանգիումները։

 Պտերների կենսական ցիկլիը

Ժամանակակից պտերների մեծ մասի սպորանգիումները մանր են, միաշերտ պատերով և առաջացնում են ոչ մեծ քանակությամբ սպորների մեծ մասը հավասարասպոր են, միայն առանձին կարգաբանական խմբեր ունեն աարասպոր ձևեր։ Հավասարասպոր պտերների գամետոֆիտը սովորաբար նուրբ կանաչ, կարճակյաց, սրտաձև թիթեղիկ է։ Տարասպոր ձևերի միկրոսպորներն առաջացնում են շատ փոքր արական, իսկ մեգասպորները՝ քիչ ավելի մեծ իգական գամետոֆիտներ։

Պտերների վեգետատիվ բազմացումը կատարվում է կոճղարմատներով, ինչպես նաև տերևների վրա առաջացող բողբոջներով։ Ասպլենի ումների ենթաընտանիքի տերևները ունեն՝ պատի ասպլենիում, մազանման ասպլենիում, հյուսիսային ասպլենիում, դեղատնային ցետերախ, արմատասեր կամ պոսորուս։

Реклама
Рубрика: Без рубрики, Աշխարհագրություն

Արդյունաբերություն

 1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

Հին ճղուղեր են, օրինակ՝ մետաղաձուլությունը և թեթև արդյունաբերությունը, իսկ նոր ճյուղեր են` էլեկտրաէներգիան, մեքենաշինության ճյուղերի մեծ մասը և ֆիզիկան:

 1. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

սննդի արդյունաբերությունը և մշակող արդյունաբերությունը:

 1. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Արդյունաբերության նախադրյալը նա է, որ մարդիկ ռեսուրսների շնորհիվ ստանում են զանազան ապրանքներ:

 

Рубрика: Без рубрики, Քիմիա

Գործնական աշխատանք՝ կերակրի աղի մաքրումը

Image result for կերակրի աղի մաքրումՄենք առաջին հերթին կեղտոտ աղը լցրեցինք մաքուր ջրի մեջ: Հետո ստվարաթուխտը դրեցինք ձագարի մեջ, և կեղտոտ աղը մաքրվեց: Աղը ջրից ազատելու համար, մենք վերցրինք մի աման, և դրեցինք այն սպիրտայրոցի վրա: Աղաջուրը լցրեցինք ամանի մեջ, և սպասեցինք մինչև ջուրը եռա: Երբ ջուրը եռաց, մենք ստացանք մաքուր կերակրի աղ:

Рубрика: Без рубрики, Քիմիա

Երկաթի և ծծմբի խառնուրդի բաժանումը մագնիսով և ջրով

Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է

բնական հումքի վերամշակումից.

ա) նավթը գ) ջուրը

բ) ոսկին դ) օղին

2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում ո՞րն է հեղուկ.

ա) շաքարը գ) բուսական յուղը

բ) թթվածինը դ) կավիճը

 1. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդան մարմինների շարքը.

ա) ձին գ) արձանը

բ) ծաղկած ծառը դ) երեխան

 1. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.

ա) ագրեգատային վիճակի գ) էլեկտրահաղորդականության

բ) խտության դ) ջերմահաղորդականության

 1. Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.

ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը

բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

 1. Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է).

ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը

բ) գինին դ) սև ռետինը

 1. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմին/ չի

 բնորոշում.

ա) աստղ գ) սեղան

բ) մեխ դ) ապակի

 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.

ա) երկրաշարժերի կանխատեսում

 բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում

գ) գրքի խմբագրում

դ) պարարտանյութերի արտադրություն

9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից

ո՞րն է սխալ.

ա) օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել

 բ) ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը

գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի

դ) սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով

 1. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար.

ա) թորում

 բ) բյուրեղացում

գ) զտում

դ) գոլորշիացում

Рубрика: Без рубрики, Անգլերեն

Homework

Hometask

Speak about “Bicycle revolution” and express your opinion about it.

Write about 120 – 150 words on the following topic:

Image result for french

 • What do you think of having bicycle schemes in your city?
 • Image resultI think that it’s a very good idea. I think that Yerevan need it, and it’s funny. I’d like went to school with a bicycle.
 • Can you think any schemes to reduce pollution in your city?

Related image I think that the police must arrest people, who pour the waste in yard. I don’t pour the waste in the yard, because I know, that it isn’t a good deed.

 • Who do you think is more responsible for pollution, individual people or the government? Explain.
 • People pour the wast, but there are many factories who are more dangerous than the waste that pour people. Yes, people are guilty, but thee factories destroy the nature of the city.
 • How can we protect the environment?
 • Related imageWe can create a device, that in the floors must be a plastic man, who take us a sweet, when people put in his hand a waste. I think that all the people like sweets, and they will put their waste in this device, to get a sweet.
 • Are there litter laws where you live? Do you think that we must have penalty  for littering?
 • I think that we must to get money, when we pour the waste in the floor. Police must get money, when we do it. I don’t like people, who are impolite. I saw people who pour they waste in the floor, and start don’t love him. It’s a good idea to take a money from impolite people.
Рубрика: Без рубрики, Русский

Как бы я жила без интернета

Image result for internetНе как не могу без интернета. У меня там все. Я умру. Даже день не продержуь. Интернет моя жизнь и точка. Не как не продержусь, если не будет что то интереснее. На пример на нашем даче, которая находится в Хосрове. Там нет интернета и связьи, но там есть много чего крутово. Там есть басеин, и я там купаюсь два раза в день, Еше я там гуляю с родительями, или с бабушкой. Одной мне не разрешают, потому что в Хосрове много змей, а я их жутко боюсь. Я могу жить без интернета только в нашем даче.